• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud zoals onkruidbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar te delen. 

Lees meer...Lees meer...Lees meer...

Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en zo naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het hier niet goed mogelijk is om het onderhoud volledig zonder bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

 

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen. Op korte termijn wordt er ook met producenten en met verkooppunten zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters. 

 

 

 

 

 

Energieke en interessante discussie met gedeputeerde Henk Jumelet over duurzame landbouw en het project PlantValue. 

 

Lees meer...Lees meer...

In zaaiuien wordt een zaadcoating met het insecticide fipronil toegepast in een dosering van 50 ml per eenheid van 250.000 zaden. Bij prei is dit hoger, namelijk 100 ml per 250.000 zaden. Met een zaadbehandeling in prei kan een aantasting door trips op het zaaibed worden tegengegaan, echter na het uitplanten van de prei op het productieveld kan een aanvullende gewasbehandeling tegen tabakstrips noodzakelijk zijn.  

Ervaring in zaaiuien is dat zaadcoating de aantasting van trips gedurende het seizoen niet kan voorkómen. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de meeste trips pas vóórkomen na begin juli, vaak ruim meer dan drie maanden na het zaaien. HLB heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd in Flevoland en het zuidwesten van Nederland naar tripsaantasting tussen uienvelden met een insecticide zaadcoating en zónder. Rechts van de grafiek wordt voor ieder veld de voorvrucht genoemd.

 Lees meer...

 

 

De eerste uitkomsten laten geen duidelijk effect zien van de zaadcoating op trips in de maanden juli, augustus en september. De getelde aantallen liggen bij gecoat en ongecoat zaad in dezelfde orde van grootte. De aantallen lijken meer afhankelijk te zijn van regio en uiteraard de weersomstandigheden, dan van de keuze voor wel of geen insecticide coating. De resultaten van een pottenproef toonden vergelijkbare resultaten. Planten met coating hadden eenzelfde aantal tripsen/plant  als planten zonder coating. HLB is van plan ook volgend jaar onderzoek te doen op het gebied van tripsbeheersing in uien, maar duidelijk is wel dat zowel bij velden met als zonder insecticide coating telers de tripsdruk goed in de gaten moeten blijven houden en zonodig aanvullende maatregelen moeten nemen om schade door trips te voorkomen. 

 

Lees hier het artikel uit Boerderij 20 oktober 2015

Lees hier het artikel uit Akkermagazine november 2015

 

 

Afrikaantjes als alternatief voor natte grondontsmetting

 

Het areaal Tagetes (Afrikaantjes) groeit dit jaar in Drenthe naar meer dan 200 hectare. Het gewas reduceert het schadelijke wortellesieaaltje sterk. Lelietelers Jan en Gert Seubring hebben ervaring met de teelt en vinden de werking op de aaltjes goed. De oplossing is wel duur en het gewas levert nog geen product dat verkoopbaar is.

 

Het zou mooi zijn als de Afrikaantjes een product met inkomsten voor de teler opleverden. Vader en zoon Seubring volgen om die reden de ontwikkelingen van het regionale lelieonderzoek van Stichting ROL. Die zoekt samen met LTO Noord Fondsen en het HLB naar mogelijkheden om de gele kleurstof uit de bloemen te winnen en die te vermarkten.

 

Lees hier het originele artikel uit Akker Magazine, oktober 2015

 

Lees hier het artikel uit Gewasbescherming, november 2015

Door de beperkingen in het gebruik van Monam als grondontsmettingsmiddel en de beperkte beschikbaarheid van Vydate het komende teeltseizoen, is het verstandig om hier tijdig op te anticiperen. In de teelt van bieten, witlof (pennenteelt), cichorei, zaaiui, peen, eerstejaars plantui, spruitkool, aardbei en de onbedekte opkweek van prei zijn er volgend voorjaar weinig mogelijkheden om aaltjesschade te beperken. Een goede inschatting van de risico’s voor de start van deze teelten is dan ook de enige oplossing om schade te voorkomen. Een tijdige bemonstering op aaltjes geeft inzicht in het risico op schade en is de basis voor een goed advies betreffende perceelkeuze. 

 

Bij HLB/de Groene Vlieg Bio Diagnostics kunt u, naast het laten uitvoeren van de bemonstering en het analyseren van de grond, een gefundeerd advies ontvangen of een perceel geschikt is voor de teelt van een gevoelig gewas. De meest geschikte periode van bemonstering is van oktober t/m februari. Om het risico met wortelknobbelaaltjes en stengelaaltjes goed in te kunnen schatten is een vroege bemonstering gewenst. Indien nodig kan er dan nog in het bouwplan geschoven worden. 

 

Lees hier ook het artikel via uiennieuws.nl

 

Laatste Tweets

HLBbv RT @SoilCaresWorld: The SoilCares Scanner is now available in Poland! 🇵🇱 Check our special launching offer and pre-order your Scanner packa…
HLBbv RT @SoilCaresWorld: Exciting news! Real-time #soiltesting with SoilCares Scanner is now available in #Poland 🇵🇱 We introduce the Scanner…
HLBbv Presentatie over y-virus op de landelijke pootaardappeldag en het belang van testen en monitoring. https://t.co/bDxYw8mUwE

© 2012 - Designed by CommPro Automatisering