• hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 • hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

K gebrek in aardappelen

Vorig jaar kwam op veel aardappelpercelen kaliumgebrek voor. Ondanks dat er wel grondmonsters waren genomen en er voldoende was bemest zagen we regelmatig kaliumgebrek. Na bladanalyse bleek inderdaad dat er onvoldoende kalium in het blad aanwezig was.

 

In algemene zin is er een aantal mogelijke verklaringen voor K gebrek:

•   Uitspoeling van K. Onder normale omstandigheden wordt op zand/dal gronden uitgegaan van 50 kg K2O. Onder natte omstandigheden kan dit 75 kg K2O zijn. Dit is het afgelopen seizoen in het zetmeel     gebied echter niet aan de orde geweest. Op kleigronden spoelt K nauwelijks uit.
•   Beperkte beschikbaarheid van K door een hoge Mg en of Ca toestand van de grond. Wanneer er veel Ca en Mg beschikbaar is voor de plant wordt de K opname geremd. Ook als er gebruik gemaakt is van Mg-houdende kalkmeststoffen kan de kali opname beperkt zijn.
•   Onvoldoende bemesting. Vanwege tegenvallende gehaltes in de mest of omdat er geen homogene mest is toegepast. Het blijkt dat de gehaltes tussen vrachten sterk kunnen verschillen en dat de laatste jaren de gehaltes gemiddeld dalen. Bovendien wordt bij najaarstoediening van mest vaak gerekend met te hoge werkingspercentages. In de praktijk blijkt de K-werking van najaarsgiften op zand- en dalgronden niet meer dan 20-40% te zijn.
•   De analyse van het grondonderzoek wijkt af van de K toestand van de grond.
•   Binnen een perceel kan een grote variatie in K-getal bestaan. Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillen in organisch stof gehalte van de grond. Een gemiddeld cijfer van een (groot) perceel geeft niet altijd een goed advies voor lichtere plekken.
•   Verder kan het K-getal behoorlijk veranderen na enkele jaren. B.v. na de teelt van aardappelen, gras, peen of snijmaïs kan het K-getal gemakkelijk enkele punten zakken. Dit is afhankelijk van de oogst (afvoer) en bemesting (aanvoer).
• Binnen het bouwplan wordt het steeds lastiger om een geschikt moment te vinden voor een betrouwbaar grondonderzoek. Door de toepassing van mest en organische reststromen in veel gewassen is timing van het grondonderzoek steeds belangrijker geworden. Wanneer er kort na toediening van een K meststof bemonsterd wordt kan de uitslag van de analyse te hoog zijn. Dit geldt zowel voor kunstmest als ook voor mest en organische reststromen zoals compost, natu-c, vinasse kali, protamylasse, etc. Ook gewasresten zoals bietenblad en korrelmaïsstro kunnen te hoge uitslagen geven. Daarbij worden bieten ook steeds later gerooid, waardoor bietenblad langzamer verteert.


Advies:
Voor het al aanwezige K in de bodem maakt het niet uit wanneer je in het seizoen een grondmonster steekt om het K getal te bepalen. Het blijkt dat dit gedurende het jaar constant blijft. Het is echter wel van belang om rekening te houden met een uitgevoerde K bemesting en de nog te verteren gewasresten. Dus niet monsteren na bieten en korrelmaïs en na bemesting en bekalking minimaal 6 weken wachten met monsteren; de ervaring leert echter dat dit minimaal 3 maanden moet zijn. Direct na de oogst van gerst zou in een veenkoloniaal bouwplan een goede mogelijkheid zijn om een grondmonster te steken.  Daarnaast is het verstandig om voor de huidige K bemesting in de aardappelen even terug te kijken naar het tijdstip van monsterneming. Wanneer er reden is om aan te nemen dat er te weinig is bemest, kunt u rond de knolzetting een bladmonster nemen. Vooral voor de zetmeelaardappelen moet dus niet zomaar K worden bij gestrooid.

 

Naast de K bemesting in aardappelen is het goed om een K balans op te stellen, zodat binnen het bouwplan minimaal de afvoer van K en de uitspoeling gecompenseerd kunnen worden, zodat het K getal niet daalt. Een gemiddeld veenkoloniaal bouwplan heeft een afvoer van 250 kg K per jaar, een gemiddeld klei bouwplan (zonder peen) een afvoer van 210 kg K per jaar. Dit is over het algemeen meer dan de jaarlijkse K gift. Voor een optimale opbrengst is niet alleen de K gift belangrijk, maar ook de K toestand van de grond. Zorg er dus voor dat u deze gegevens in de gaten houdt.

 

Voor een bemestingsadvies op maat en het opstellen van een kalibalans kunt u contact opnemen met Albert Wolfs 06-54614353 of Geert Horlings 06-53533266.

Kalium

Laatste Tweets

HLBbv RT @HLBbv: Interessant artikel in @Aardappelwereld over AM met Egbert Schepel. https://t.co/cSAKDfNvKd
HLBbv RT @HLBbv: Leuk artikel van de ervaringen van een eerste gebruiker van de combibemonstering AM (aardappelmoeheid) en bemesting #precisiebem
HLBbv RT @CBAV_advies: De presentaties van de Themadag Bemesting Akkerbouw van de CBAV van 30 november staan online: https://t.co/MEKAOzdQjL

 

 

 

 
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering