• hlb_03

  hlb_03

 • hlb_04

  hlb_04

 • hlb_01

  hlb_01

 • hlb_02

  hlb_02

 

HILBRANDS LABORATORIUM B.V. te Wijster

 

                                            

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

HLB:   Hilbrands Laboratorium B.V., zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden.

 

Wederpartij: de opdrachtgever van HLB.

 

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1

 

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 

 

 

2.2

 

Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

 

2.3

 

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door HLB aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

 

 

2.4

 

Onder wederpartij worden in deze voorwaarden tevens begrepen namens de wederpartij handelende tussenpersonen.

 

 

 

Artikel 3 - Offertes

 

 

 

3.1

 

Ieder aanbod is geheel vrijblijvend, zowel wat de prijs als de levering van diensten en stoffelijke objecten betreft, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst wordt gesloten conform het aanbod, tenzij HLB onverwijld na aanvaarding het aanbod herroept. Uitsluitend schriftelijk kunnen overeenkomsten en wijzigingen in de overeenkomsten tot stand komen.

 

 

 

3.2

 

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 

 

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 

 

 

4.1

 

HLB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 

 

4.2

 

Indien naar inzicht van HLB een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HLB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4.3

 

De wederpartij draagt zorg voor tijdige verstrekking aan HLB van alle gegevens waarvan HLB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de wederpartij in gebreke is voornoemde gegevens tijdig aan HLB te verstrekken, heeft HLB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

 

4.4

 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan HLB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

 

4.5

 

In het geval van advisering door HLB omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting geldt dat feitelijke toepassing/ gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van HLB onttrekt. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij valt.

 

 

 

4.6

 

De wederpartij aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering aanwezig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn/ haar rekening komt.

 

 

 

4.7

 

HLB baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en besmettingsadviezen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen.

 

 

 

Artikel 5 - Contractduur / uitvoeringstermijn

 

 

 

5.1

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

 

 

5.2

 

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij HLB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

 

Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

 

 

 

6.1

 

Indien, naar het inzicht van HLB, tijdens de uitvoering van de overeenkomst of advies blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

 

 

6.2

 

Indien wijziging of aanvulling is overeengekomen, zal HLB indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor wordt beïnvloed, de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

 

 

 

6.3

 

De kosten die HLB moet maken in geval de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld zijn voor rekening van de wederpartij. HLB zal de wederpartij zo spoedig mogelijk inlichten omtrent de financiële en/of kwalitatieve consequenties zoals vernoemd.

 

 

 

6.4

 

In afwijking van hetgeen in artikel 6.3 is bepaald zal HLB geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

 

 

 

Artikel 7 - Geheimhouding

 

 

 

 

7.1 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen . Partijen dienen elkaar op de hoogte te stellen als deze van plan is informatie openbaar te maken. Met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders is overeengekomen tussen HLB en de klant, wordt alle overige informatie als bedrijfseigen informatie beschouwd en moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd.

 

 

 

7.2 
Indien HLB wettelijk verplicht is of contractueel bevoegd is om vertrouwelijke informatie vrij te geven, moet de betrokken klant of persoon in kennis worden gesteld van het vrijgeven van de informatie, tenzij dit bij wet verboden is.

 

 

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

 

 

 

8.1

 

HLB heeft te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst verkregen kennis voor zichzelf kosteloos te gebruiken.

 

 

 

8.2

 

Alle door HLB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HLB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

 

8.3

 

HLB behoudt zich tevens het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 9 - Overmacht

 

 

 

9.1

 

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen die niet aan HLB zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen stakingen in andere bedrijven dan die van HLB, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HLB.

 

 

 

9.2

 

HLB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat HLB haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 

 

9.3

 

Gedurende de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HLB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HLB niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 

 

9.4

 

Indien HLB bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

 

Artikel 10 - Opzegging

 

 

 

Beide partijen kunnen, indien sprake is van overmacht, de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

 

 

Artikel 11 - Klachttermijnen

 

 

 

11.1

 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HLB.

 

11.2

 

Indien naar het inzicht van HLB een klacht gegrond is, zal HLB de werkzaamheden alsnog verrichten als overeengekomen, tenzij de wederpartij aan HLB schriftelijk kenbaar maakt dat nakoming zinloos is geworden.

 


Artikel 12 - Facturering en betaling

 

 

 

12.1

 

Betaling dient te geschieden in de afgesproken valuta binnen dertig dagen na de factuurdatum.

 

 

 

12.2

 

Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Gedeelten van een maand gelden voor een volledige maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan voornoemde rente, geldt de wettelijke rente.

 

 

 

12.3

 

HLB kan in het geval de wederpartij enige betalingstermijn heeft overschreden haar werkzaamheden opschorten en kan, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheidstelling verlangen. Indien de wederpartij hieraan niet voldoet, heeft HLB het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de wederpartij hieraan wel heeft voldaan en/of (het nog niet uitgevoerde deel van) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, mits de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld en onverminderd het recht van HLB op schadevergoeding ter zake.

 

 

 

12.4

 

Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening.

 

 

 

12.5

 

Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen de wederpartij nimmer het recht geven de betaling op te schorten.

 

 

 

12.6

 

HLB heeft het recht te bepalen op welke verbintenis een betaling wordt toegerekend.

 

 

 

12.7

 

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

 

 

 

Artikel 13 - Incassokosten

 

 

 

13.1

 

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij.

 

 

 

13.2

 

Indien HLB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

 

13.3

 

De wederpartij is jegens HLB de door HLB gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens en voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 

 

 

14.1

 

De wederpartij vrijwaart HLB en/of de door HLB of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van HLB door de wederpartij, of door een ander aan wie de wederpartij dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HLB en/of aan de zijde van de door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

 

 

 

14.2

 

De wederpartij vrijwaart HLB en/of de door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de gegevens die de wederpartij aan HLB ter beschikking heeft gesteld in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst.

 

 

 

14.3

 

HLB en/of door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen is/zijn niet aansprakelijk voor schade aan of tenietgaan van zaken die door de wederpartij aan HLB ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, wanneer de aard van de overeenkomst beschadiging of tenietgaan, of het risico daarvan, meebrengt. In geval HLB aansprakelijk is voor schade aan zaken, waarbij het risico als bedoeld in voorgaande zin niet aanwezig is, geldt een zelfde beperking als vervat in artikel 14.9.

 

 

 

14.4

 

Wanneer de wederpartij bekend is, of bekend behoord te zijn, met eigenschappen van een stof of zaak die de wederpartij aan HLB in verband met de overeenkomst ter beschikking stelt, ter bewerking geeft of doet onderzoeken, die gevaar zouden kunnen opleveren, is de wederpartij verplicht deze eigenschappen aan HLB mede te delen en zo mogelijk de stof of de zaak, danwel de verpakking daarvan, duidelijk als gevaarlijk te merken. Bij gebreke daarvan is de wederpartij jegens HLB, haar leidinggevende ondergeschikten en/of door HLB ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een zodanige niet medegedeelde eigenschap van de stof of zaak.

 

 

 

14.5

 

De wederpartij is aansprakelijk voor schade die HLB en/of door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen lijden, tijdens het verblijf in verband met de overeenkomst op het terrein van de wederpartij of dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van HLB en/of de door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

 

 

 

14.6

 

HLB draagt geen risico voor schade die de wederpartij of zijn personeel lijdt tijdens het verblijf op het terrein van HLB, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van HLB en/of de door HLB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

 

 

 

14.7

 

HLB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan HLB toegeleverde zaken, die door HLB zijn door geleverd aan de wederpartij.

 

 

 

14.8

 

In geval HLB aansprakelijk is voor schade wordt deze schade beperkt tot het bedrag welke door de aansprakelijkheidsverzekering van HLB wordt uitgekeerd.

 

 

 

14.9

 

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van HLB beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

 

14.10

 

HLB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 

 

Artikel 15 - Geschillenbeslechting

 

 

 

In afwijking van wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal in elk geschil tussen de wederpartij en HLB, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Assen. HLB blijft echter bevoegd de Wederpartij te dagvaarden en tot het nemen van conservatoire maatregelen voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 

 

 

Op elke offerte en overeenkomst tussen HLB en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Datum         : november 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Tweets

HLBbv RT @TTjarda: Beoordelen op 1,5 m afstand. Als het binnen niet past, dan maar buiten. ⁦@HLBbvhttps://t.co/3wEePXMD7G
HLBbv Gisteravond was de afsluiting van het project PlantValue. Met de relatie tussen #plantgezondheid, #gewaskeuze en (k… https://t.co/kv4C7ywvVJ
HLBbv Morgen zijn we met een stand aanwezig in @t_voorhuys in #Emmeloord op de Peendag, we staan u graag te woord! #peenhttps://t.co/9hBox7ECBR

 

 

   
© 2012 - Designed by CommPro Automatisering
 HLB - research and consultancy in agriculture